İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinin Disiplinler Arası Yaklaşım İlkelerine Göre İşlenmesinin Öğrencilerin Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisi*

Sevgi BUDAK COŞKUNYıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşiktaş Merkez Kampüsü Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Esenler / İstanbul / Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf matematik dersinde disiplinler arası yaklaşım uygulamasının öğrencilerin matematik başarısı üzerindeki etkisini belirlemektir. Kontrol gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılan çalışma grubu İstanbul’da bir ilköğretim okulunda 8. sınıfa devam eden 66 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen matematik başarı testi kullanılmıştır. Disiplinler arası yaklaşım ilkelerine göre geliştirilen ders planları beş hafta boyunca uygulanmış ve uygulama sonucu elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak kovaryans analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, disiplinler arası yaklaşımın matematik başarısını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası yaklaşım; Matematik öğretimi; Matematik başarısı

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.

About Author

Leave A Reply