Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

Funda TOPRAK

DERS TASARIM ÖRENEĞİ

 

DERS: İngilizce

ÖĞRENME ALANI: Temel Kavramlar, Dört temel Beceri (okuma, yazma, dinleme, konuşma)

KONU:  Reading for Entertainment

A modern Short Story

ALT ÖĞRENME ALANLARI: Story elements (hikaye öğeleri)

 

Tarih/Süre: İki ders saati toplamda 120 dk.

Dersler bir gün ara ile işlenmiştir.

 

SINIF: 8. Sınıflar/8-A

 

Yöntem/Teknik: 5E yöntem,  Beyin fırtınası, Küçük grup tartışması, Drama

Kazanımlar:

 

1. İzlenilen görüntüler yardımıyla hikâyenin duygu durumunu tahmin eder.

2. İnsanlar ve olaylar arasındaki ilişkiyi anlar.

3. Kendisine sunulan olayları ve insanları kısaca betimler.

4. Basit bir biçimde hikâyedeki olayları tartışır.

5. Hikâyenin olay örgüsünü çıkarır.

Öğrenciye kazandıracağı yaşamsal beceriler: – Grup içerisinde çalışma.

– Parçaları bir araya getirerek bütüne ulaşma.

– Yaratıcı düşünme.

– Eleştirel düşünme.

Araç ve gereçler:

projeksiyon

-bilgisayar

-hoparlör

Materyaller (Çalışma yaprakları, görsel ve işitsel materyaller, ölçme ve değerlendirme araçları ):

–          Film afişi

–          Film Fragmanı (2.30dk)

–          renkli kağıtlar

–          renkli kalemler

–          kartonlar

–          makas

–          Okuma parçası

–          Değerlendirme Ölçeği

–          Kavram Haritası

Dersin işlem basamakları

GİRİŞ

(Engage): Öğretmen derse “The Artist” filminin afişi ile gelir. Afiş tüm öğrencilerin görebileceği bir biçimde tahtanın bir bölümünü boş bırakacak şekilde asılır. Dersin hedeflerinden bahsedildikten sonra öğretmen öğrencilere filmin 84. Oscar Ödüllerinde 5 dalda (en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kostüm, en iyi orijinal müzik, en iyi erkek oyuncu) ödül aldığını söyleyerek onları derse güdüler. Öğretmen öğrencilere gösterdiği afiş üzerinden filmin konusu, başrol oyuncuları, yer, zaman konuları ile ilgili sorular sorar ve öğrencilerden beyin fırtınası yaparak akıllarına gelenleri söylemesini ister. Öğrencilerin cevapları üzerinde yorum yapılmadan ve eleştirilmeden tahtaya yazılır. (15’)

GELİŞME

Keşfetme (Explore): Öğrenciler daha sonra filmin fragmanını izler.  Öğrenciler film fragmanını öğretmenin beyin fırtınasından önce sorduğu sorular doğrultusunda izlerler. Film, siyah beyaz çekilmiş, olayların yalnızca görüntüyle ve müzik ile anlatıldığı, içerisinde hiç konuşmanın geçmediği, çok zorunlu yerlerde ise alt yazının kullanıldığı eski sessiz filmlerin bir örneğini teşkil etmektedir. Öğretmen öğrencilerin her birine farklı renkte bir kart seçtirir. Her kartın üzerinde farklı bir simge vardır. Aynı simgeye sahip öğrenciler bir araya gelerek dörder kişilik gruplar oluştururlar. Öğrenciler yalnızca izledikleri görüntüler ve görüntülerdeki ipuçları yardımı ile dört dakika boyunca filmin yeri, zamanı, karakterleri, olay örgüsü, varsa zirve noktası ve sonu hakkında tartışırlar. Dört dakika sonunda her gruptan birer kişi en fazla bir dakikada filmin bu öğelerini diğerleri ile paylaşır. Öğretmen önceden hazırladığı ve dört parçaya böldüğü film özetini her bir gruba bir film özeti olmak üzere dağıtır. Bu durumda her grup ve her grubun her elemanı filmin farklı parçalarını okuyarak, kendisine verilen parçalardaki bilgiye [yer-zaman (setting), karakter özellikleri (Characters), olay örgüsü (plot), olayın düğümlendiği ve en çok merak uyandıran bölüm (Climax), olayın çözümü (resolution) ve sonuç(conclusion)] ulaşmaya çalışır. Her öğrenci kendi bölümündeki bilgileri not ederken, daha sonra da grup kendisine verilen parçaları bir araya getirerek hikâyenin akışını doğru bir sıraya koyar. Böylece öğrenciler bir hikâyede bulunan öğeleri de doğru bir sıraya koymuş olurlar. (40)

Açıklama (Explain): Öğrencilere doldurmaları için “Story Elements” başlıklı bir kavram haritası verilir. Öğrenciler kavram haritasındaki boşlukları hikâyenin öğeleri ile doldurur ve öğretmen rehberliği ile hikayenin her bir bölümünde nelerden bahsedildiği öğrenilir (20).

Derinleştirme (Elaborate): Öğretmen öğrenciler için bir konu (uzaya gidiş) belirler ve öğrencilerden bir dahaki ders için belirlenen konu üzerinde bir hikâye öğelerini kullanarak bir film senaryosu yazmalarını ve afiş hazırlamalarını ister. (5’)

Öğrenciler bir diğer derse film senaryolarını ve film afişlerini hazırlamış olarak gelirler ve dersten önce tahtaya asarlar. Öğretmen bir önceki dersin kısa bir özetlemesini yaptıktan sonra filmleri ve sunumları hangi açılardan inceleyeceklerine dair bir değerlendirme formu dağıtır. Her bir gruba senaryosunu anlatması için üçer dakika verilir. Öğrenciler, tüm grup üyelerini kapsayacak şekilde drama ile sunum yapabilirler (25)

SONUÇ:

Değerlendirme (Evaluate) : Bu arada diğer gruplar da sunulanlar hakkında önceki ders ile ilintili olarak değerlendirme formlarına notlar alırlar. Sunumlar sonunda belirlenen 10 kriterlere göre aşağıdaki dallarda en iyi filmler Oscar Ödüllerini alırlar.

Ø  En iyi senaryo, olay akışı (plot)

Ø  En iyi afiş (yer- zaman- karakter açısından)

Ø  En iyi sunum (kız ve erkek öğrenci)

Öğretmen hem süreci hem de sonucu içerisine alan bir değerlendirme yapar.

Ölçme-Değerlendirme: Değerlendirme yaparken öğrencileri de sürecin içerisine katar. Öğrenciler kendilerine verilen değerlendirme formalarındaki başlıklar altında sunumlara ve film afişlerine notlar verirler bu şekilde kazanan filmler belirlenir.

 

Öğrencinin bağımsız çalışma alanı: Öğretmen öğrencilere bir hikâyenin farklı bölümlerini dağıtır. Öğrencilerden kendilerine verilen bölümün hangi öğeyi içerdiğini bulmasını ve bu bölümü hikâyenin olay örgüsü içerisinde doğru sıraya yerleştirmesini ister. Bu aşamada öğrenci bireysel olarak çalışır.

 

Performans göstergesi: Öğrencilerin hikâyenin bölümlerini bir araya getirmeleri,

Öğrencilerin hikayenin öğelerini bulmaları,

Öğrencilerin “Story Elements” kavram haritasını doldurmaları,

Öğrencilerin grup olarak film senaryoları hazırlamaları,

Öğrencilerin grupça oluşturdukları film senaryoları ile alakalı bir afiş hazırlamaları.

Değerlendirme: 

Hazırlanan öğretim tasarımı öğrencilere bir hikâyenin içerdiği bölümleri ve bu bölümlerde nelerden bahsedildiğinin bilgisini kazandırmak için oluşturulmuştur. Tasarım hazırlanırken seçilecek olan konunun öğrencilerin dikkatini çekmesine gayret edilmiştir. Bu sebeple hem gündemi takip etmelerini sağlayacak hem de onlara genel kültür kazandıracak bir film seçilmiştir.  Özellikle filmin konuşma içermemesi sadece görüntü ve seslerle oluşması öğrencinin ilgisini çektiği gibi, öğrencinin anlayamadığı konuşmalardan dolayı motivasyonunun düşmesini ve sadece bilmediği kelimelerin anlamına odaklanmasını engellemektedir. Çünkü amaç öğrencinin kendisine izletilenler aracılığı ile hikâyenin yerini, zamanını, konusunu tahmin etmesini sağlamaktır.

MEB planında ve kitaplarında bu kazanımlar sadece bir dinleme metni ve “Zamanda Yolculuk” adlı bir metin üzerinden verilmiştir. Ancak metin ve görselleri öğrencilerin ilgisini çekecek türde merak öğelerini barındırmadığı için aynı kazanımların bir başka metinle edindirilmesine ve bu metinle ilgili bir görselin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu tasarımda özellikle dilin dört becerisine de hitap edilmesi gerektiğine dikkat edilmiş ve etkinlikler buna göre tasarlanmıştır. Ancak öğrenciler ilk aşamada filmin konuşma yerine müziklerden ve çeşitli seslerden oluştuğunu duyunca filmin sesinin kısıldığının ve başka bir müzik açıldığını sandılar. Çıkan seslerin filme ait olduğunu algılamaları biraz zamanlarını ve dikkatlerini aldı. Bunun yerine en başta filmin sessiz bir film olduğu ve sadece ortamdaki seslerin olduğundan bahsedilebilirdi böylece öğrencide merak unsuru arttırılabileceği gibi dikkat etmesi de sağlanabilirdi.

Gruplar öğrencilere kartlar seçtirerek rastgele belirlenmiştir. Öncelikle öğrenciler kendilerine uzatılan kartların renklerine göre seçim yaptılar. Bu sebeple çok yakın arkadaşlar ya da iyi anlaşanlar ya da olumsuz davranış göstermeye yatkın öğrenciler birbirleri ile aynı renkteki kartları seçmeye çalıştılar ancak önemli olan kartların renkleri değil arka taraftaki simgelerdi. Bu sebeple aynı tipteki öğrencilerin aynı kartı seçmeleri engellenmiş oldu. J. Yine de bazı gruplarda bazı öğrencilerin diğerlerinden daha fazla etkinliklere katıldıkları ve verilen görevleri üstlendikleri fark edildi.

Ders süresi ile ilgili sınıfın kalabalıklığından dolayı sıkıntı yaşanmıştır. Sınıf 40 kişiden oluşmaktadır. Öğrencileri dörder kişilik gruplara böldüğümde on tane grup oluşmuştur. Öğrenciler ilk grup çalışmasını yaparken, her grup dört dakikada tartışmasını bitiremeyince etkinliklerin süresi biraz sarkmıştır ve gruplar tartışma sonuçlarını aktarırken bazı gruplara belirlenenden daha az konuşma süresi verilmek zorunda kalmıştır. Ancak ikinci derste her bir grubun filmini sunarken böyle bir süre sorunu yaşanmadığı da fark edilmiştir. Buna sebep olarak öğrencilerin sunumlara daha önceden çalışarak gelmiş olması gösterilebilir.

Öğrencilerin değerlendirme yaparken, sempati duydukları gruplara daha fazla puan verdikleri gözlemlenmiştir. Bunun sebebi değerlendirme kriterleri olarak 10 madde belirlenmiş olması gösterilebilir. Daha fazla madde ile bu sorunun önüne geçilip daha tarafsız değerlendirme yapmaları sağlanabilirdi.

Öğrencilerin dersi olağanın dışında çıkarak işlenilmesinden zevk aldıkları ve bir çoğunun bir zorunluluk olarak görmediği fark edilmiştir. Tüm öğrenme stillerini (işitsel, görsel, kinestetik) normalden daha fazla öğrencinin bu dersten mutlu ve öğrenmiş olarak ayrıldığı öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

 

 

FİLMLERİN AFİŞLERİ ve SUNUMLARI İLE İLGİLİ BAZI RESİMLER                      

THE ARTIST FİLM AFİŞİ

Please give points from 1 to 5.

  • The time and the place of the story are well- organized.
  • The characters and their physical appearnaces and personal qualities are well-developed.
  • The film story has got a good flowchart.
  • The film story makes people be curious about the rest. (It has got a good climax.)
  • The mystery is solved at the resolution part.
  • The film story has got unexpected ending.
  • The film poster is related to the story.
  • The film poster has got the basic information (name of the film, director and actors/actress)
  • The presenters present the story fluently.
  • The best female/male presenters.

 

 

 

 

About Author

Leave A Reply