UBD (UNDERSTANDİNG BY DESİGN) MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ FARKLILAŞTIRILMIŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PLANI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Nihal YURTSEVEN
Selçuk DOĞAN
Sertel ALTUNÖzet
UbD modeli ve farklılaştırılmış öğretimin eğitim ortamlarında kullanılması son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. İkisinin öğretimi planlama ve süreci farklılaştırma konusundaki birlikteliği birçok eğitimciye ilham kaynağı olmuştur. Bu araştırmanın amacı Ubd modeline göre hazırlanmış farklılaştırılmış fen öğretiminin etkisini incelemektir. Araştırmanın modeli karma model olup, nitel ve nicel verilerin harmanlanmasıyla oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 14 altıncı sınıf öğrencisi, bir fen bilgisi öğretmeni ve bir gözlemci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bir akademik başarı testi, öğretmen görüşmesi, öğrenci görüşmesi, öğrencilerin yansıtma notları ve gözlemcinin notları kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Ubd modeline göre hazırlanmış farklılaştırılmış fen öğretiminin, öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı farklılık olduğunu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırmanın nitel verileri de bu sonucu desteklemiş ve uygulamanın avantajları ve dezavantajları konusunda ipuçları sunmuştur. Öğretmen, öğrencilerin derse aktif katılımının önemli olduğunu vurgulamış ve Türkiye’de yapılan genel sınavların Ubd ve farklılaştırılmış öğretim üzerinde olumsuz sonuçları olduğunun altını çizmiştir. Öğrenciler, eğlenceli öğrenme ortamının, öğrenmeyi kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, etkili bir öğretmen eğitimi yardımıyla, öğretmenlerin Ubd’yi kullanarak ve farklılaştırılmış öğretimi dahil ederek bir tasarım oluşturabileceğini göstermektedir. Bu şekilde gerçekleştirilecek bir tasarım, hem tüm öğrencileri daha iyi öğrenme fırsatlarına yakınlaştıracak, hem de akademik açıdan daha donanımlı ve topluma katkıda bulunan bireyler olmalarını sağlayacaktır.

Key Words: Understanding by design, differentiated instruction, science teaching, UbD, backward design, Turkey.

Makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.

About Author

Leave A Reply